VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORUMU

1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir, Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

Başvuru Hakkının Kapsamı: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVK Kanunu") 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri Gökcan Eğitim Kurumları’na başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

1- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3- Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6- KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7- İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 9- Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Haller: KVK Kanunu'nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu'nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

(1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını 2 ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

(2) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu'nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

(2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

11- ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARI SONUÇLANDIRMASI KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Gökcan Eğitim Kurumları’na yazılı olarak iletmeleri durumunda, Gökcan Eğitim Kurumları veri sorumlusu sıfatıyla, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, Gökcan Eğitim Kurumları tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edilebilecektir, Gökcan Eğitim Kurumları ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Gökcan Eğitim Kurumları tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

111. VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN İZLENECEK BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri sahiplerinin haklarına ilişkin başvurularını, KVK Kanunu'nun 13, maddesine uygun bir biçimde, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("KVK Kurulu") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Gökcan Eğitim Kurumları’na iletmeleri gerekmektedir.

Gökcan Eğitim Kurumları "yazılı olarak yapılacak başvuruların işbu form kullanılarak; şahsen Pınartepe Mah. Tophane Cad. No: 14 Gürpınar Büyükçekmece İstanbul adresine,

• Başvuruların Yöneltileceği Kanal:

BAŞVURU YÖNTEMİ

Noter Vasıtasıyla Şahsen Başvuru BAŞVURU ADRESİ: Pınartepe Mah. Tophane Cad. No: 14 Gürpınar Büyükçekmece İstanbul

Başvuru Sahibi Tarafından Yöneltilecek Talepler

Konu:

  1. Gökcan Eğitim Kurumları nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?
  2. Gökcan Eğitim Kurumları nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.
  3. Gökcan Eğitim Kurumları nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep ediyorum.
  4. Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.
  5. Kişisel verilerimin Gökcan Eğitim Kurumları nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Gökcan Eğitim Kurumları’na iletilmelidir:

· Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

· Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

  • Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,

( ) Silinmesi veya

( )Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Gökcan Eğitim Kurumları’na iletilmelidir.

  • Kişisel verilerim Gökcan Eğitim Kurumları nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum. Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Gökcan Eğitim Kurumları’na iletilmelidir:

· Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

· Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

  • Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum. Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığım düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Gökcan Eğitim Kurumları’na iletilmelidir.
  • Gökcan Eğitim Kurumları nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum. Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/ belge Gökcan Eğitim Kurumları’na iletilmelidir.
  •  Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Gökcan Eğitim Kurumları’na iletilmelidir.

 IV. BAŞVURU SAHİBİ İLE İLETİŞİM KURULMASI Başvurunuzun Gökcan Eğitim Kurumları tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunan veri sahibinin;

Adı Soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Adresi:

Cep Telefonu:

E-posta Adresi:

Gökcan Eğitim Kurumları ile Arasındaki İlişki:

( ) Öğrenci Velisi

( ) İş Ortağı

( ) Ziyaretçi

( ) Diğer

tr_TRTurkish