ÖZEL GÖKCAN EĞİTİM KURUMLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Özel Gökcan Eğitim Kurumları’na ait “www.gokcancollege.com” adresli internet sitesi ve alt alan adlarını kapsayan dönemsel bilgi formlarını da içeren web tabanlı uygulamaların kullanması ile bağlantılı olarak, GÖKCAN Eğitim Kurumlarının veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiği verilerin toplanması, aktarılması ve işlenmesine ilişkin olarak 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinde yer alan Aydınlatma Yükümlülüğümüz kapsamında, veri işleme süreçlerine ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel Verilerin yasal mevzuata uygun şekilde işlenmesine ve verilerinizin korunmasına büyük hassasiyet gösteriyor, kişisel verilerin neden, nasıl ve hangi amaç ile işlendiği, kimler ile hangi amaçlar kapsamında paylaşıldığına ilişkin olarak sizleri bilgilendirerek, veri işleme süreçlerinde şeffaflığı temin etmeyi hedefliyoruz. 1. Kişisel veri nedir, kim işler? Kanunun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Özel Gökcan Eğitim Kurumları, Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. 2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz? Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziki veya elektronik ortamda ve internet sitesi üzerinden rızanız ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin toplanması, hizmet ve mal alımı kapsamında akdedilen sözleşmeler aracılığı ile ve bunlarla sınırlı kalmaksızın sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 3. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşliyoruz? Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Okul faaliyetlerinin icra edilebilmesi, Okul insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve planlanması, internet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca yapılacak geliştirme çalışmaları, İş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Okulumuzla iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Okul tarafından sunulan ürün, hizmet ya da faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Okulumuzun faaliyet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir. 4. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabiliriz? Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak; Okul faaliyetlerinin icra edilebilmesi, okul insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve planlanması, internet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, İş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, okulumuzun iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini okul tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Okulumuzun faaliyet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. 5. Çerezler İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Çerezler, ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi tarafından cihazınıza indirilen küçük veri dosyalarıdır. Aynı web sitesini bir sonraki ziyaretinizde, çerezler cihazınızın tanınmasını sağlar. Çerezler, web sitesi ziyaretini daha kişisel hale getirmek, ilgili gezinti ayarlarını göstermek, ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak, tüm kullanıcı deneyimini geliştirmek, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile kullanılmaktadır. İnternet sitemizi ve alt alan adlarını kapsayan dönemsel bilgi formlarını da içeren web tabanlı uygulamalarımızı kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Okul, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir. Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. 6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Nelerdir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 11 uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 7. Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz? Yukarıda yer alan haklarınızı Gökcan Eğitim Kurumları, Pınartepe Mah. Tophane Cad. No: 14 Gürpınar Büyükçekmece adresine aşağıda yer alan yollardan biri ile müracaat ederek kullanabilirsiniz; Ø Şahsen başvuru, Ø Noter vasıtasıyla, Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Okulumuz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebiniz en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

tr_TRTurkish